Overeenkomst van opdracht

De ondergetekenden:

en

Komen overeen als volgt:

Artikel 1. Ingangsdatum, inhoud en aard van de dienstverlening

 1. Opdrachtnemer zal met ingang van de datum waarop deze overeenkomst door opdrachtgever wordt ondertekend, voor onbepaalde tijd, in opdracht en voor rekening van opdrachtgever werkzaamheden verrichten en/of diensten verlenen op het gebied van projectmanagement/bouwbegeleiding, waarbij opdrachtnemer gebruik zal maken van zijn specifieke kennis, knowhow en ervaring op het gebied van bouwbegeleiding.
 2. De door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden c.q. te verlenen diensten zullen bestaan uit:
  1. aanbestedingsprocedure: het begeleiden van opdrachtgever bij de procedure voor de selectie van de architect en constructeur en de selectie van een bouwkundig en/of installatietechnisch aannemer;
  2. projectorganisatie: het leidinggeven aan en voorzitten van bouwvergaderingen;
  3. het bewaken van de projectplanning;
  4. het begeleiden en coördineren van de oplevering van het werk;
  5. het afhandelen van restpunten en de opleveringsgebreken, begeleiding van de afwikkeling van meer- en minderwerk tussen opdrachtgever en aannemer(s) .
  6. het opstellen van een programma van eisen, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, EPN, bestektekeningen, sonderingen;
  7. het opstellen van een technische omschrijving;
  8. detaillering van het ontwerp en het maken van constructieberekeningen;
  9. het verkrijgen van de bouwvergunningen;
 3. In de opdrachten zijn nietbegrepen werkzaamheden met betrekking tot:
  1. het afhandelen van restpunten en de opleveringsgebreken, begeleiding van de afwikkeling van meer- en minderwerk tussen opdrachtgever en aannemer(s) .
  2. het opstellen van een programma van eisen, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, EPN, bestektekeningen, sonderingen;
  3. het opstellen van een technische omschrijving;
  4. detaillering van het ontwerp en het maken van constructieberekeningen;
  5. het verkrijgen van de bouwvergunningen;
 4. In de opdrachten zijn nietbegrepen werkzaamheden met betrekking tot:
  1. coördinatie voor het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) voor zowel de ontwerp- alsmede de uitvoeringsfase als bedoeld in het Arbei dsomstandighedenbesluit (Staatsblad 1999, 451).
  2. alle overige werkzaamheden en diensten die niet vallen onder de omschrijving van artikel 1 lid 2 hierboven.

Artikel 2. Vergoeding

 1. Het honorarium van opdrachtnemer zal worden verrekend op basis van door opdrachtnemer daadwerkelijk aan de opdracht bestede tijd.

Artikel 4. Projectmachtiging

 1. Opdrachtnemer is bevoegd opdrachtgever met betrekking tot het werk te vertegenwoordigen tot een bedrag van maximaal ... .

Artikel 6. Toepasselijke voorwaarden

 1. Behoudens voor zover in deze overeenkomst anders is bepaald, zijn op deze overeenkomst van toepassing de algemene voorwaarden van Bouwadviesbureau De Groot B.V. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart opdrachtgever van opdrachtnemer een exemplaar van voormelde algemene voorwaarden te hebben ontvangen en de gelding van deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden. Aldus overeengekomen en ondertekend te Wijchen op ... .