Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. De gebruiker van deze voorwaarden wordt in deze voorwaarden aangeduid met "opdrachtnemer" en zijn wederpartij met "opdrachtgever".
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer als partij betrokken is. Afwijkende bedingen en algem ene voorwaarden van de opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de opdrachtnemer die afwijkende voorwaarden of bedingen uitdr ukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, anders dan bij bevestiging harerzijds van een van opdrachtgever ontvangen opdrachtbevestiging.

Artikel 2.Toepasselijkheid RVOI 2001

 1. Op alle aanbiedingen en door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten, zijn van toepassing de RVOI 2001 (behoudens de hoofdstukken II en III van de RVOI 2001), voorzover daarvan in deze voorwaarden niet wordt afgeweken.
 2. Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de tekst en inhoud van de RVOI 2001. De opdrachtgever heeft een exemplaar van de RVOI 2001 in zijn bezit, danwel heeft tijdig vóór of bij het sluiten van de overeenkomst een exemplaar van de RVOI 2001 van de opdrachtnemer ontvangen.

Artikel 3. Offertes/aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden voorts slechts gedurende een periode van dertig dagen, tenzij anders in de aanbiedingen van opdrachtnemer is vermeld.
 2. De prijzen als vermeld in de aanbiedingen van opdrachtnemer zijn exclusief B.T.W., tenzij anders in de aanbiedingen van opdrachtnemer is vermeld.
 3. Indien een aanbieding niet wordt gevolgd door een schriftelijke opdracht aan opdrachtnemer zal de opdrachtgever aan wie een aanbieding was gericht, de desbetreffende aanbieding met de eventueel daarbij gevoegde documentatie binnen 14 dagen nadat vaststaat dat opdrachtgever van de aanbieding geen gebruik m aakt, franco aan opdrachtnemer per post retourneren.

Artikel 4. Tarieven en kosten van de opdracht

 1. De door opdrachtgever uit hoofde van de opdrachtverschuldigde vergoeding voor de werkzaamheden en/of diensten van opdrachtnemer, zal worden berekend aa n de hand van het honorarium van opdrachtnemer en de daarbij komende kosten (bijkomende kosten). Onder bijkomende kosten zal onder andere worden verstaan s ecretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten.
 2. Het honorarium van opdrachtnemer zal worden verrekend op basis van door opdrachtnemer daadwerkelijk aan de opdracht besteden tijd. Hiervoor geldt een u urtarief van opdrachtnemer als in de aanbieding van opdrachtnemer vermeld en exclusief bijkomende kosten. Het tarief van opdrachtnemer kan worden herzien i n verband met de prijsontwikkelingen.
 3. De bijkomende kosten als hiervoor in lid 1 genoemd, kunnen door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gedeclareerd op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.
 4. Het honorarium en de bijkomende kosten worden door opdrachtnemer in beginsel maandelijks gedeclareerd, naar rato van de voortgang van de werkzaamheden en besteding van de bijkomende kosten.

Artikel 5. Betaling

 1. De betaling geschiedt al dan niet in termijnen overeenkomstig de opdracht en naar rato van de vordering van het werk, doch uiterlijk binnen veertien da gen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim verkeert. Indien opdrachtnemer tot invordering overgaat, zijn de buitenger echtelijke kosten en de eventuele gerechtelijke kosten (naast de proceskosten waartoe opdrachtgever wordt veroordeeld), gefixeerd op 15% van de verschuldig de hoofdsom, voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door de rden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijker wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien voor de uitvoeri ng van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schor ten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van de door de opdrachtgever verstrekt en/of onvolledi ge gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase be horen opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het project, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termij n. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk in gebreken te stellen.

Artikel 8. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wi jzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden be&ium l;nvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hier van op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover t evoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst en overschrijdin g van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van hun overeenkomsten met elkaar of uit ander e bron verkregen hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informat ie.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze overeenkomsten behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door de gebruiker verstrekte stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, sofware enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruik t door de opdrachtgever en mogen niet door hem of zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van grove onzorgvuldighe id van opdrachtnemer.
 2. Een eventuele schadevergoedingsplicht op grond van het voorgaande artikellid is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtne mer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Indien opdrachten een doorlooptijd hebben groter dan zes maanden, geldt een verd ere beperking van de hiervoor genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het gedeclareerde bedrag over de laatste zes maanden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden in verband met of ten gevolge van de uitvoering van de opdracht.
 4. Elk vorderingsrecht van opdrachtgever terzake van een eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt, indien opdrachtgever niet binnen é& eacute;n jaar na beëindiging van de opdracht, terzake van de vermeende aansprakelijkheid van opdrachtnemer een rechtsvordering heeft ingesteld als nag enoemd in artikel 14.

Artikel 12. Verzekering

 1. Opdrachtgever is verplicht om alle werken waarbij opdrachtnemer betrokken is, en CAR-polis te verzekeren en verzekerd te houden tot aan de oplevering, en wanneer deze van toepassing is, eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Op die CAR-verzekering moeten zijn verzekerd de nieuwbouw van het werk van opdr achtgever waarin opdrachtnemer zijn werkzaamheden moet inpassen, eigendommen van derden en de opdrachtgever, de op het werk aangevoerde materialen en mater ialen die elders voor het werk zijn vervaardigd, zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage als bij de handelaar, als tijdens transport als op het bouwwerk.
 2. In geval het betreft een opdracht verbandhoudend met renovatiewerkzaamheden, staat opdrachtgever er voorin dat er een doorlopende uitgebreide gevarenve rzekering voor de desbetreffende opstal loopt, die niet tengevolge van de renovatiewerkzaamheden qua dekking is beperkt en waarvan bij eventuele schade gee n regres wordt genomen op opdrachtnemer of haar personeel of derden die opdrachtgever bij de uitvoering van haar werkzaamheden heeft ingeschakeld.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden verzekeraars.

Artikel 13. Opzegging

 1. Zowel opdrachtgever en opdrachtnemer zijn bevoegd de opdracht op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, door middel van een aa ngetekende brief aan de wederpartij. Ten gevolge van de opzegging zijn opdrachtgever en opdrachtnemer over en weer, behoudens het loon van opdrachtnemer, g een vergoeding van kosten en schade verschuldigd.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen partijen mochten rijzen in verban d met of naar aanleiding van een tussen hen gesloten overeenkomst of van overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, worden beslist door de Ra ad van Arbitrage voor de Bouw overeenkomstig diens statuten, zoals deze luidden op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Op alle overeenkomsten waarbij verkoper als partij betrokken is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.